Hotelové pokoje – ceník

CENÍK UBYTOVÁNÍ HOTEL PETR BEZRUČ

SMLUVNÍ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Dvoulůžkové pokoje - Hotel Petr Bezruč ***

Třílůžkové pokoje - Hotel Petr Bezruč ***

Čtyřlůžkové pokoje a apartmány - Hotel Petr Bezruč ***

Platební možnosti

Akceptace věrnostních programů

Ubytování od 14:00 hod.

Uvolnění pokojů do 10:00 hod.

CENÍK DALŠÍCH POPLATKŮ

 • Parkoviště osobní auto 40 Kč / den
 • Parkoviště autobus 200 Kč / den
 • Doplatek pokoj Lux vel. terasa 100 Kč / noc
 • Doplatek pokoj Lux + vel. terasa 150 Kč / noc
 • Sleva na dítě do 15 let na 2 lůžku 90 Kč / noc
 • Sleva na dítě do 15 let na 3 lůžku 90 Kč / noc

Všeobecné smluvní podmínky ubytování v Hotelu Petr Bezruč ***, storno podmínky a poplatky

 1. Rezervace písemně potvrzená recepcí hotelu je závazná pro obě smluvní strany. Ubytování v den nástupu je možné od 14.00 hod. Možnost dřívějšího ubytování za poplatek 300,- Kč. (tzv. Check in) 
 2. Pozdější nástup (po 19:00 hod) je nutné ohlásit telefonicky nebo písemně recepci hotelu. V případě, že se host bez předchozí domluvy nedostaví k nástupu do 19.30 hod., je hotel oprávněn rezervaci zrušit. V den odjezdu je nutno opustit pokoj do 10.00 hod. Možnost pozdějšího opuštění pokoje do 14.00 hod. je umožněno za poplatek 500,- Kč (tzv. pozdější Check out).
 3. Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 5 000 Kč za vyčištění pokoje či prostor Hotelu.
 4. Kouření je možné pouze před Hotelem na k místě tomu vyhrazeném.
 5. Od 22:00 do 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje i hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutou až do výše 8 000 Kč nebo, v nutných případech, volat Policii.
 6. Host užívá prostory a vybavení Hotelu s ohledem na běžné opotřebení a případné vzniklé škody, které Host způsobil, je povinen neprodleně uhradit.
 7. Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat včas, aby mohla být sjednána náprava.
 8. Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s ubytováním a využitím služeb Hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak.
 9. Každá změna Vám bude zpětně potvrzena, pokud ji půjde provést. Pokud změnu nelze provést, budete o tom také informováni.
 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
 11. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami. 
 12. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 13. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v hotelovém systému. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta . Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.
 14. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.
 15. Prostory hotelu a příslušných sportovišť jsou prezentovány na sociálních sítích Facebook, Instagram a na webových stránkách www.hotelpetrbezruc.cz
 16. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (v případě spornosti všakmax. 1 rok). Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb (ubytování, stravování, wellness a ostatní služby) poskytovatel nenabízí žádnou finanční náhradu.
 17. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Storno podmínky a poplatky.

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (dále jen provozovatel hotelu).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky a činí 50 % při zrušení méně než 14 dní před nástupem na pobyt.
3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 14 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich vzniku. O uznání nároku na zrušení storno poplatku rozhoduje provozovatel hotelu.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální pobyty i pro skupinové rezervace, pro speciální akce, last minute, last moment nebo akce pro společnosti mohou mít storno podmínky odlišné.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.