VOP a GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
 • Provozovatel hotelu–  3B INVEST a.s., Míru 2063, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, spisová značka B 3046 vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČO: 27771261
 • Zákazník– osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v našem ubytovacím zařízení. Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové hosty a agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.
 1. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB
 • Rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné písemně, tj. e-mailem nebo telefonicky
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že hotel písemně nebo telefonicky potvrdí hostovi provedenou rezervaci.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.
 1. CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně polopenze.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10 %.
 • V ceně není zahrnut městský poplatek ve výši 20,- Kč/osoba na noc a parkovné 40 Kč/noc/osobní automobil, 200 Kč/noc/autobus.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným způsobem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Při zrušení rezervace méně než 30dnů před nástupem, je účtován storno poplatek 50% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 7 dnů před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 • Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení rezervace.
 • V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytoval právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA
 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že hotel neposkytl hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu.
 • Check-in je od 14:00 hodin v den příjezdu.Dřívější check-in je možné pouze po dohodě s hotelem.
 • Check-out je do 10:00 hodin v den odjezdu.Pozdní check-out je možné po dohodě s hotelem.
 • Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval penále ve výši 100 EURza vyčištění pokoje či prostor hotelu. Kouření je možné pouze před hotelem.
 • V rozmezí od 22:00 do 6:00je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel volat policii.
 • V hotelu je možné ubytovávat psy a jiné domácí mazlíčky pouze po předchozí domluvě s hotelem.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU
 • Hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých podmínek, které odpovídají standardu hotelu.
 • V případě, že hotel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má povinnost zajistit pro hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Tyto podmínky jsou platné od 5/2020 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou k nahlédnutí také na hotelové recepci.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. PŘEDMĚT ZÁSAD

Společnost 3B INVEST a.s., Míru 2063, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, spisová značka B 3046 vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČO: 27771261, jako správce osobních údajů, těmito zásadami ochrany osobních údajů informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů řeší zejména:

 • jaké osobní údaje bude společnost zpracovávat
 • za jakými účely a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat
 • komu mohou být zpracovávané osobní údaje předány
 • po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány
 • práva subjektu údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů

V případě potřeby vysvětlení kterékoliv části textu zásad ochrany osobních údajů, porady anebo projednání dalšího zpracování osobních údajů, je možno se na společnost obrátit
na e-mailové adrese recepce@hotelpetrbezruc.cz .

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Osobní údaje dětí mladších 16 let společnost nezpracovává.

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že subjekt údajů elektronicky (zejména e-mailem, prostřednictvím webových stránek a datové schránky), telefonicky či osobně kontaktuje společnost, můžete být požádán o sdělení určitých údajů o sobě nebo jeho společnosti.

Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) jméno a příjmení
  b) obchodní firma
  c) adresa nebo sídlo společnosti
  d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo
  e) telefonní číslo
  f) e-mailová adresa
 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které jsou subjekty poskytovány, používá společnost k tomu, aby subjekty kontaktovalo zpět a poskytlo jim informace, o které jste požádaly, pro účely podnikání nebo pro účely plnění zákonných povinností.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 1. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou za účelem zpracování (členové společnosti a zaměstnanci) a subdodavatelé společnosti, kteří pro ni provádí jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní (více informací na vyžádání)
 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje společnost zpracovává po dobu, po kterou poskytuje své služby či plní vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle záznamu o zpracování osobních údajů a podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 1. PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu prováděnému zpracování osobních údajů má subjekt údajů následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům
  b) právo na opravu
  c) právo na výmaz
  d) právo na omezení zpracování údajů
  e) právo vznést námitku proti zpracování
  f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna shora uvedená práva může subjekt údajů uplatnit tak, že nás kontaktuje na e-mailové adrese recepce@hotelpetrbezruc.cz . Stížnost může podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Právo na přístupznamená, že si subjekt kdykoliv může požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude sdružení zpracovávat, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud sdružení osobní údaje získalo. Také má subjekt právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravuznamená, že subjekt může kdykoliv požádat o opravu či doplnění jeho osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmazznamená, že sdružení musí vymazat osobní údaje pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese subjekt námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracováníznamená, že dokud společnost nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, musí omezit zpracování osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu
  nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitkuznamená, že subjekt může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které společnost zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Dostupné také v tištěné formě na hotelové recepci.

Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky.

Přijďte si odpočinout a načerpat sílu do krásného prostředí Beskyd.
+